Školní řád

Mateřská škola Montessori Beroun a Základní škola s.r.o.
V Zahradách 1874
266 01 Beroun
IČO: 01609793
Tel.: +420 602 108 009
Mail: info@zsvzahradach.cz
ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V Zahradách
(dle zákona č. 561/2004 Sb. z. - Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání - školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, dle
vyhlášky 48/2005 ve znění pozdějších předpisů)
Žáci i zaměstnanci školy jednají slušně, zdvořile a s úctou k sobě navzájem.
Ve škole se nekouří, nepožívá alkohol ani jiné omamné látky.
1. Docházka do školy
• Žák chodí do školy pravidelně a včas.
• Vyučování a veškerá mimotřídní činnost/odpolední aktivity probíhá podle rozvrhu schváleného
ředitelkou školy.
• Škola se otevírá v 7:30h. Od 7:30-8:30 jsou žáci pod pedagogickým dohledem.
• Výuka začíná v 8:30, žáci jsou povinni být ve škole do 8:25h. Žák je povinen účastnit se výuky ve
dvou dopoledních blocích a jednom odpoledním bloku.
1. dopolední blok: 8:30 -10:00 hod
2. dopolední blok: 10:30 - 12:50 hod. (10 min. přestávka na vyžádání dětí)
Oběd: 13:00- 14:00 hod.
3. odpolední blok/družina: 14:00-16:00
• Žáci vstupují do budovy vchodem, přezují se a převléknou u svých šatních skříněk. Rodiče
zazvoní u hlavního vchodu do budovy, vyčkají na spojení se školou a posílají dítě do školy (ideálně
samostatně), případně vstupují do budovy, před dveřmi školy nebo v hale školy mají možnost
počkat na své dítě. Nevstupují bez vyzvání do školy ani do tříd.
• Dohledy v prostorách školy zajišťuje učitelka, v odpoledních časech družiny/klubu vychovatelka.
• Ráno a o přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním se žáci zdržují pod dohledem v
prostorách školy nebo pobývají venku s dohledem učitelky nebo vychovatelky.
• Při organizaci výuky stanoví zařazení a délku přestávek pedagog podle charakteru činnosti a s
přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
• Při akcích konaných mimo školu se zajišťuje bezpečnost a ochrana zdraví žáků na předem
určeném místě 15minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a
čas shromáždění žáků a skončení akce škola oznámí nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům
žáků.
2. Omlouvání a uvolňování žáků z výuky
• Každá nepřítomnost ve škole musí být řádně omluvena. Zákonný zástupce žáka je povinen
omluvit nepřítomnost žáka neprodleně od počátku nepřítomnosti žáka. Pro omluvy je zákonný
zástupce povinen použít školní systém na webových stránkách školy.
• Nepřítomnost nezletilého žáka základní školy omlouvá v souladu s platnými právními předpisy
zákonný zástupce žáka. Základní škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení
nepřítomnosti žáka, z důvodu nemoci, ošetřujícím lékařem žáka, a to pouze v tom případě, že
nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování.
• Pokud lékař nebude ochoten pro účely školy omluvenku vystavit, škola bude respektovat tuto
skutečnost. Ředitelka školy posoudí okolnosti daného případu, důvody nepřítomnosti uváděné
zákonným zástupcem, četnost nepřítomnosti ve vyučování a v určitých předmětech a další
okolnosti. Po zvážení těchto skutečností rozhodne, zda má podezření na zanedbávání školní
docházky a posoudí zameškané hodiny jako neomluvené. Ředitelka školy informuje zákonného
zástupce o neomluvených hodinách a svolá jednání výchovné komise v této záležitosti.
• Uvolnění z jedné vyučovací hodiny či jednoho vyučovacího dne v odůvodněných případech
poskytuje učitelka, na více dnů po předložení písemné žádosti zákonného zástupce, ředitelka
školy.
• Žák navštěvuje lékaře v době vyučování jen v nutném případě.
• V průběhu vyučování může žák opustit školu jen v doprovodu zákonného zástupce.
3. Chování žáka
• Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen. Na vyžádání školy žák chodí ve školním
oblečení.
• Žáci dbají ve škole i mimo školu všech pravidel hygieny a bezpečnosti a dodržují všechny aktuální
hygienická opatření dána školou. Při veškerém svém počínání budou mít na paměti nebezpečí
úrazu. Žáci se chovají tak, aby neohrožovali zdraví své a svých spolužáků.
• Žáci dodržují zásady slušného chování. Zdraví učitele, zaměstnance školy a všechny hosty.
• Vstup do pracoven, tělocvičen, bazénu a dalších určených prostor je dovolen jen za přítomnosti
učitele/vychovatele/ky.
• Do školy žák nenosí věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní
výchovu žáků.
• Všechny projevy rasismu, xenofóbie a intolerance jsou nepřípustné.
• Všechny projevy šikanování jsou nepřípustné (verbální přímé a nepřímé, fyzické přímé a nepřímé,
aktivní a pasivní).
Nevhodné chování žáků při vyučování, které znemožňuje vzdělávání ostatních
- V případě, že se žák chová při vyučování způsobem, který znemožňuje nebo narušuje vzdělávání
ostatních žáků, škola může přistoupit k opatření, které takovémuto chování zamezí.
- Pedagogický pracovník bude reagovat na konkrétní chování žáka a situaci ve třídě a může
nevhodně se chovajícího žáka vyloučit z vyučovací hodiny do té doby, než se žák ukázní s tím, že
bude pod dohledem jiného zaměstnance školy a bude se samostatně vzdělávat.
- Pedagogický pracovník je povinen připravit / zadat žákovi individuální práci, kterou žák zpracuje.
- Žák v této konkrétní situaci bude vzděláván v souladu se ŠVP a stanoveným rozvrhem hodin,
nikoliv však společně se třídou, ale samostatně.
- Toto opatření je omezeno na dobu nezpůsobilosti žáka ke vzdělávání v kolektivu.
- Pokud žákovo chování a jednání ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, ostatních žáků nebo jiných
osob, je škola povinna zajistit takovému žákovi neodkladnou lékařskou péči. Následně škola o dané
situaci uvědomí zákonného zástupce žáka.
- Dle konkrétní situace a okolností ředitelka školy přivolá i orgán Policie ČR.
- Za toto chování bude žákovi uloženo kázeňské opatření.
4. Mobilní telefony a jiné technologie
Užívání mobilních telefonů pro žáky je ve výuce zakázáno. Užívání mobilních telefonů může povolit
pouze pedagogický pracovník/vyučující ve výjimečných případech. Žák se musí zeptat pedagogic-
kého pracovníka před tím, než bude chtít mobilní telefon či jiné elektronické zařízení použít. V
naléhavých případech, zejména ze zdravotních důvodů (což je předem doloženo v dokumentaci žáka
nebo je takový důvod znám ředitelství školy a pedagogům) je použití mobilního telefonu neomezeno.
Mobilní telefon lze použít po ukončení vyučování a nejlépe mimo prostor školy, ne však o přestáv-
kách. Mobilní telefon doporučujeme uložit v uzamčené šatní skříňce nebo vypnutý v aktovce. Použití
mobilního telefonu bez předcházejícího schválení pedagoga při výuce je považováno za hrubé po-
rušení školního řádu a pravidel školy.
Za výuku je považována i výuka mimo prostor školy např. výjezdy, školní pobyty, výlety apod.,
použití a pravidla použití mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení na pobytech mimo
prostory školy určuje vždy pedagogický pracovník.
5. Chování ve stravovacím zařízení
• Žák je automaticky přihlášen ke stravování (pokud zákonný zástupce neinformuje ředitelku školy
o jiném způsobu stravování)
• V jídelně se žáci řídí pokyny dohlížející učitelky/vychovatelky. Zachovávají všechna pravidla
kulturního stolování.
• Na oběd žáci odcházejí až po skončení dopoledního vyučování za doprovodu učitelky/
vychovatelky.
• Všichni žáci při jídle používají příbory, udržují čistotu, pořádek, dbají pokynů učitelů a
zaměstnanců jídelny.
• Žáci neodnášejí stravu z jídelny a nepřinášejí vlastní jídlo . Konzumace vlastního jídla je
z hygienických důvodů zakázána.
5. Školní družina a školní klub
• Školní družina se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a ve znění pozdějších
předpisů, Řádem školní družiny a Vnitřním řádem školní družiny
• Provoz školní družiny je denně ráno od 7:30h do 8: 25h, kdy je zajištěn pedagogický dohled,
poté od 12:05 - 16:00h.
• V rámci školní družiny probíhají dobrovolné odpolední aktivity, ke kterým žáka nahlašují rodiče/
zákonní zástupci na základě Přihlášky do školní družiny. Přehled odpoledních aktivit je předán
rodičům na začátku každého školního roku.
• Při pobytu dětí venku v rámci odpoledních aktivit dohlíží na žáky odpovědný pracovník -
učitelka/vychovatelka/ lektor odborného programu.
• Odhlašování obědů je povinností zákonných zástupců ve školním systému na webových
stránkách školy. Pokud oběd není řádně a včas odhlášen musí být uhrazen zákonným zástupcem.
Úhradu stravného probíhá na základě pravidelného měsíčního vyúčtování.
• Všechny děti jsou řádně zapsané v družině. Docházka přihlášených žáků je závazná na celý školní
rok. V případě, že chce rodič žáka odhlásit, musí tak učinit písemně.
6. Povinnosti žáků
• Žák je povinen okamžitě nahlásit každý úraz pedagogickému pracovníkovi. (viz bod Školního řádu
- povinnosti žáků z hlediska BOZP).
• Každý žák je povinen řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat.
• V případě mimořádných opatření a rozhodnutí (vydaných vládou ČR, MZ ČR, MŠMT ČR,
zřizovatelem) přijatých ředitelstvím školy, kdy bude rozhodnuto o distanční výuce vzdělávání, je
taková výuka povinná pro žáky školy. Žák je povinen se účastnit a vzdělávat formou distanční
výuku, odevzdávat vypracované zadané práce , je hodnocen v rámci distanční výuky.
• Žák neodchází ze školy před koncem vyučování, pokud není v doprovodu zákonného zástupce
nebo odpovědného pracovníka školy.
• V době mimo vyučování vstupují žáci do školy pouze s příslušnou zodpovědnou osobou, do školní
družiny lze i samostatně.
• Po skončení pravidelného vyučování stanoveného rozvrhem, pokud tak neurčí pracovník školy,
který pak nad žáky vykonává dohled, žák neprodleně opouští prostory školy. Žáci odcházejí domů
buď v doprovodu svých rodičů, kteří na ně čekají před školou, nebo odcházejí domů sami.
• Během polední přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním/aktivitami žáci zůstávají
ve škole nebo jsou venku pod dohledem učitele/vychovatelky.
• Žáci se přezouvají do přezůvek u svých šatních skříněk.
• Žák nosí do školy pouze věci potřebné k výuce.
• Cenné předměty, peníze, mobilní telefony a další věci, které nejsou potřebné pro výuku,
nechávají ve skříňkách v šatně nebo ve svých odkládacích šuplíkách. Za tyto věci nenese škola
odpovědnost.
• Do tělocvičen vstupují jen ve vhodné cvičební obuvi a oblečení. Cenné předměty a mobilní
telefony si neberou na hodiny TV.
• Za pozdní příchod do školy se žák ihned omlouvá vyučujícímu.
• Žák nenosí do školy předměty, které se k výuce nevztahují a které nebyly učitelem vyžádány.
Škola za ně nepřejímá odpovědnost. Odňaté předměty tohoto druhu se předávají rodičům s
informací o porušení školního řádu.
• Žák je povinen hlásit jakoukoliv závadu v bezpečnosti a hygieně i každou mimořádnou událost
(poškození, zcizení a další) učiteli, nebo jinému pracovníkovi školy.
• Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkovi školy se vždy považují za
závažné zaviněné porušení povinností, stanovených školským zákonem.
• Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pracovníků školy,
dodržuje školní řád.
7. Práva žáků
• Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání, na
svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních
psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy a pravidly se vztahem k
jeho pobytu a činnosti ve škole.
• Žák má právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
• Žák je pro učitele partnerem.
• Žák má právo na odpověď na své otázky vhodnou formou sdělené.
• Žák má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení.
8. Chování žáků mimo školu
• Žák se chová mimo vyučování, o volných dnech a o prázdninách tak, aby dělal čest sobě, svým
rodičům a škole.
• Chrání své zdraví. Žákům není dovoleno kouřit, pít alkoholické nápoje, hrát o peníze, brát
návykové látky.
• V prostorách školy žáci nezůstávají mimo vyučování, mimo odpolední aktivity nebo bez pokynu
zodpovědného pracovníka.
9. Zacházení se školním majetkem
• Žák udržuje v pořádku učebnice, školní pomůcky, nepoškozuje zařízení třídy a školy.
• Svévolné poškození majetku, učebních pomůcek, učebnic a pod. uhradí či nahradí žák, resp.
zákonný zástupce žáka.
• Každé poškození škol. majetku úmyslné i neúmyslné žák nahlásí učiteli, příslušnému vyučujícímu.
• Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit o přestávce učiteli.
10. Práva zákonných zástupců nezletilých žáků
• Právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.
• Právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v
záležitostech, které se týkají vzdělávání.
• Informace je možné podávat prostřednictvím interního sdělení či Složky žáka na webových
stránkách školy, která je zpřístupněna danému rodiči , školním mailem nebo osobním
setkáním/konzultacemi s učitelkou, ředitelkou, vyučujícími. Má právo vždy požádat o osobní
setkání s pracovníky školy.
• Všechny závažné informace jsou pro zákonného zástupce dostupné v systému pro rodiče
přístupným pod heslem na webových stránkách školy, také
- na konzultacích s vyučujícími
- při osobním setkáním v termínu dohodnutém telefonicky či školním mailem s pedagogickým
pracovníkem, vyučujícím, třídním učitelem nebo ředitelkou
• Právo vyjadřovat se k rozhodnutím, která se jich nebo jejich dětí týká.
11. Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků
• Zajistit, aby děti do školy řádně docházely.
• Na vyzvání se osobně dostavit do školy k projednání významných skutečností týkajících se
vzdělávání jejich dítěte.
• Neprodleně informovat školu o změnách zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte (mají-
li vliv na vzdělávání) nebo jiných skutečností (výskytu vší, infekčních onemocnění apod.), které
jsou pro vzdělávání významné.
• Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými
Školním řádem (viz bod 2 Školního řádu).
• Oznamovat údaje potřebné pro vedení školní matriky a údaje, které by mohly mít vliv na
bezpečnost dětí.
12. Povinnosti pedagogických pracovníků/učitelů
• Pedagogický pracovník zná a plní úkoly vyplývající z pracovní smlouvy, pracovního řádu a
předpisů BOZP.
• Vyučování vede učitel v učebně, jejíž stav není v rozporu s předpisy BOZP a s požadavky na
čistotu a pořádek.
• Učitelé zahajují a končí vyučovací hodinu. Pokud vyučování končí dřív, než určuje rozvrh, je
podmínkou:
- souhlas ředitelky školy
- trvalost takovéto úpravy
- prokazatelná informace rodičům žáků
• Zápis v třídní knize obsahuje kromě probíraného učiva i prezenci/absenci žáků.
• Během a po vyučovací hodině se větrá. Dodržují se veškerá hygienická pravidla a opatření.
• Úřední dokumenty (záznamy o dětech) a majetek, který škola spravuje (učební pomůcky,
didaktickou techniku, nářadí, spotřební materiál aj.), bez schválení ředitelky školy není dovoleno ze
školy odnášet.
• Učitelé neponechávají žáky bez dohledu v prostorách školy. Za žáky přítomné ve škole odpovídá
konkrétní vyučující a určený dohled.
• Škola na základě Školního vzdělávacího programu zařazuje do výuky plaveckou výuku.
• Žák se plavecké výuky neúčastní na základě lékařského potvrzení a žádosti rodiče/zákonného
zástupce.
• Při výuce tělesné výchovy se žáci před výukou převlékají ve školní šatně, respektive v šatnách
bazénu/tělocvičny.
• Pedagogický pracovník po poslední vyučovací hodině překontroluje pořádek ve třídě, uzavření
oken, uzavření přívodu vody a vypnutí elektrických a plynových spotřebičů. Při odchodu z budovy
kontroluje uzavření a zajištění oken a dveří. Zapne zabezpečovací systém a zajistí školu.
• Každý učitel se do konce září seznámí s dokumentací žáků své třídy a zajistí její kompletaci.
• Učitel soustavně kontroluje docházku žáků a bez průtahů činí opatření ke zjištění příčin absence a
pozdního příchodu. V třídní knize zaznamenává omluvené a neomluvené hodiny.
• Zodpovídá za stav svěřené třídy, vede žáky k ochraně společného majetku a ke zlepšení školního
prostředí a udržování pořádku.
• Zodpovídá za včasné a úplné vyplňování třídních knih, systému školní matriky a školního systému
na webových stránkách školy.
13. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)
• Žáci i zaměstnanci školy se chovají tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných osob.
• Každý úraz, onemocnění a poranění musí žák i zaměstnanec ihned nahlásit příslušnému
pracovníkovi školy.
• Každý úraz žáka je nahlášen zákonnému zástupci.
• V případě úrazu hlavy, hrudníku nebo zad je vždy volána rychlá záchranná lékařská pomoc.
Záchrannou službu volá bezprostředně pracovník školy, který je přítomen. Po zajištění první
pomoci volá pracovník školy zákonným zástupcům zraněného žáka.
• Na výuku chodí žáci vhodně oblečeni a obuti.
• Na výuku TV nemají žáci prstýnky, řetízky, přívěsky, náramky, přezky a podobné předměty, které
mohou ohrozit jejich zdraví.
• Žák může cvičit a vykonávat sportovní činnosti vždy jen v odpovídající obuvi.
Nesmí cvičit a vykonávat žádné sportovní činnosti bos, s výjimkou cvičení na gymnastickém
koberci.
• Školní úraz je úraz, který se stal žákům při výchově a vzdělávání ve škole a při činnostech, které
s nimi přímo souvisejí.
• Pedagogický pracovník přítomný úrazu ihned, jak je to možné, úraz zapíše do
knihy úrazů. Stejně tak pracovník zapíše i pracovní úraz.
• Každý žák je povinen bezodkladně oznamovat příslušnému pedagogickému pracovníkovi svůj
úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, a úraz jiné osoby (např. spolužáka), jehož byl
svědkem.
• Školní úraz není úraz, který se stal žákovi při cestě do školy a ze školy, nebo na cestě na místo,
nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo
školu.
• Pokud úraz není bezprostředně nahlášen, nelze ho jako školní úraz uznat.
• Zákonní zástupci žáka jsou povinni informovat školu o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích
dítěte a jiných závažných skutečnostech (výskyt vší, infekční onemocnění apod.), které by mohly
mít vliv na průběh vzdělávání a o změnách těchto údajů.
• V případě, že pracovník, který vykonává přímý dohled, výuku nad žáky, musí z bezodkladného
důvodu (nevolnost...) dozor přerušit, požádá jiného pracovníka školy, aby tento dozor převzal.
• Ve škole jsou vyznačeny únikové východy, jsou vyvěšeny havarijní plány, bezpečný odchod všech
osob, zdržujících se ve škole, je zajištěn.
• Žáci nesmí manipulovat s elektrickými spotřebiči
• Pod dohledem učitele smí žák pracovat s určenými elektrickými spotřebiči. Připojení do elektrické
sítě je oprávněn provést jen pracovník školy,
• V budově lze používat jen evidované a revidované elektrické a plynové spotřebiče.
14. Postup při výskytu infekčních onemocnění
Pedikulóza je infekční onemocnění.
• Žáci s infekčním onemocněním budou do příchodu rodičů izolováni od ostatních žáků, aby
nedošlo k šíření nákazy.
• Pracovníci školy nemohou plošně kontrolovat hlavy žákům, aby nedošlo k šíření nákazy. Tato
povinnost je dána rodičům, pravidelnou preventivní prohlídkou hlavy. Při výskytu je rodič povinen
nejen neprodleně nahlásit vedení školy výskyt onemocnění, ale zejména zajistit řádné odvšivení
dítěte, při kterém v rámci 48 h žák nesmí navštěvovat školu z důvodu zajištění bezpečnosti a
bezinfekčnosti pro ostatní žáky.
• Po zjištění nákazy učitel neprodleně informuje zákonného zástupce žáka.
• Zbavit žáky vší je povinností rodičů.
• Pokud zákonní zástupci žáka se školou nespolupracují, ředitelka školy je vyzve, aby se osobně
zúčastnili projednávání závažných otázek. Této výzvě je zákonný zástupce povinen vyhovět.
• Žák má nárok na vzdělávání podle školského zákona, ale je povinen dodržovat školní řád a
předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl žák seznámen.
• V případě jiných infekčních onemocnění je povinen zákonný zástupce nahlásit bezprostředně
ředitelství školy aktuální stav a situaci žáka, pravdivě a otevřeně informovat školu.
Závěr
• Zaměstnanci školy a žáci se řídí vnitřními předpisy školy, školním řádem, směrnicemi a pokyny
ředitelky školy.
• Pedagogické porady budou plánovány pravidelně.
• Se školním řádem jsou prokazatelně seznámeni všichni žáci školy, rodiče a zaměstnanci školy.
• Školní řád je veřejně přístupný:
- v hale školy (pro pedagogické pracovníky, pro rodiče a ostatní )
- na webových stránkách školy www.zsvzahradach.cz
Účinnost od 1.9.2016, aktualizace 1.9. 2020
Vypracovala: Mgr. Petra Illnerová, DiS. Projednala a schválila pedagogická rada dne 28.8.2020