PROVOZNÍ ŘÁD Základní školy V Zahradách

Předmět vymezení:

Základní škola

I. Základní údaje

Mateřská škola Montessori Beroun a Základní škola s.r.o.
V Zahradách 1874, 266 01 Beroun
IČO: 01609793
Telefon. Kontakt: +420 602108009
Ředitelka: Mgr. Petra Illnerová, DiS.
Je zároveň zřizovatel

II. Popis školy:

Kapacita školy je 120  žáků, jedná se o školu s individualizovanou výukou.
Ve škole je 9 učeben, kde probíhá výuka. Učebny jsou určeny pro výuku žáku I. stupně, 1.-5.ročník a oddělený 2. stupeň, 6.-9. ročník
Škola má halu vybavenou kuchyňským koutem, kde se zajišťuje pitný režim žáků.
Škola svým vybavením odpovídá i možnosti zařazení žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním

Požadavky na hygienická zařízení:
Šatna pro žáky je hned při vstupu do školy, vybavena šatními skříňkami pro každého žáka na ukládání osobních věcí, dále vybavena věšáky a úložným prostorem pro obuv pro každého žáka.
Personál má vlastní šatnu oddělenou od šaten žáků.
Škola je vybavena pěti toaletami pro žáky, dvěma pro dívky a dvěma pro chlapce. Každá má předsíňku s umyvadlem. Personál má toaletu s umyvadlem vlastní. Jsou zde dvě samostatné uzavíratelná úklidová komora.
V prostoru školy není vlastní tělocvična a tělovýchovná činnost probíhá v pronajatých prostorách na základě řádně uzavřené smlouvy o pronájmu tělocvičny.
Tělocvična je vybavena všemi potřebnými pomůckami a nářadím a máme k dispozici hygienické zázemí a šatny.
Dále na tělovýchovnou činnost užíváme venkovní hřiště a areál Hlinky, jejichž zřizovatelem je MěU Beroun. Hřiště nám nabízí k zajištění výukového programu TV víceúčelovou plochu, atletický okruh a zázemí na atletické disciplíny, hřiště na míčové hry. Hřiště využíváme zejména v měsících září-říjen a duben – červen na základě objednávky. Hřiště nám poskytuje k zapůjčení potřebné tělovýchovné pomůcky.

Pro pohybové a tělesnou aktivitu a také pro plaveckou výuku škola pořádá řadu výjezdů a pobytů, škol v přírodě.
K venkovnímu pohybu žáků v průběhu dne máme k dispozici 100 m2 travnaté plochy s příchodem po zpevněné ploše na pozemku, který využívá mateřská i základní škola podle následujícího časového vymezení:
PO- PÁ:
Mateřská škola 10:30-12:00h a 15:00-16:30
Základní škola 10:00-10:30h a 13:30-14:00h

III. Organizace vyučování:

Organizace:
Škola se otevírá 7:30 h.
Výuka začíná 8:30 h.
Výuka probíhá v dopoledním bloku : 8:30-10:00 a 10:30-12:50 h ( u starších ročníku i nulté hodiny od 7:45)
Oběd je mezi 13:00-14:00.
Odpolední blok + družina je od 14:00-16:30 h.
Ukončení vyučovánímůže být ve 12:50 nebo 14:00 nebo 15:30/45.
Škola se uzavírá mezi 16:30 h.
Přestávky: nejméně 10min. podle potřeb žáků , během dopoledního bloku vyučování , přestávka v dopoledním bloku je od 10:00 – 10:30 h, obědová přestávka je od 12:00-14:00.
Přestávky se využívají pro pohybové aktivity a pobyt venku v závislosti na počasí.
Počet hodin v jednom sledu - 1.-5. ročník nejvýše 5 vyučovacích hodin, u 6.-9 ročníku max. 6 vyučovacích hodin v dopoledním vyučování a v odpoledním vyučování max. 2 hodiny.

Stravování:
Žáci se stravují ve vlastním školním stravovacím zařízení - školní výdejně, která je součástí budovy školy. Jídlo je zaváženo dodavatelem školního stravování, se kterým je řádně uzavřená smlouva.
Obědy se vydávají pro žáky mezi 12:00-14:00 h.
Škola zajišťuje pitný režim nepřetržitě a podle potřeb žáků. Po celou dobu výuky a odpoledních aktivit je k dispozici - dostupná a přístupná voda nebo voda s citrónem, neslazený čaj.
Poskytujeme žákům doplňkové občerstvení v podobě ovoce nebo zeleniny.
Ve škole nejsou žádné automaty s občerstvením a sladkostmi či pitím.

IV. Další požadavky

Výchova ke zdravému životnímu stylu – žáci jsou seznamováni se zdravým životním stylem formou přednášek, návštěv výukových programů.
Ve škole dbáme na bezpečnost. Vedeme evidenci úrazů v knize úrazů.
Ve škole je plně vybavená lékárnička k první pomoci umístěna v šatně personálu.
Každý pedagog má k dispozici seznam žáků a kontaktů na rodiče.
Ve škole probíhá počítačová výuka již od 5. ročníku a žáci používají informační technologie pouze v rámci výuky. Žáci nesmí používat mobilní telefony či jiné technologie k pořizování audio či video záznamů či jiná elektronická zařízení bez vědomí a se souhlasem vyučujícího.
Rodiče nevstupují bez vyzvání do tříd a do dalších prostor školy než vstupní haly ve vestibulu školy.
V. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu:

Teplota vzduchu:
Denní místnosti, učebny, odborné pracovny a další místnosti určené k trvalé činnosti mají mezi 20 -23°C. Větrání je zajištěno přímo okny. Ve škole není klimatizace.
Kontrola teploty vzduchu v prostorách s trvalou činností je zajištěna nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti, teploměr musí měřit teplotu s přesností ± 0,5°C)
Zastavení provozu školy: při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k pobytu žáků ve 3 po sobě následujících dnech pod 18°C nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16 ºC musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.

Větrání:
Větrání je zajištěno okny. Na toaletách a v uzavřených místnostech jsou zabudovány větrací zařízení s předepsanou kapacitou výměny vzduchu podle účelu místností. Dáno a postaveno podle projektové dokumentace odpovídající hygienické vyhlášce č. 410/2005 Sb.

Osvětlení:

Denní osvětlení:
V prostorách určených k trvalé činnosti žáků, jakož i v prostorách, kde se střídá krátkodobá činnost tak, že celková doba má trvalý charakter je zajištěno vyhovující denní osvětlení. Za trvalou činnost se považuje činnost v délce 4 a více hodin.
Směr osvětlení: ve škole je převažující směr osvětlení zleva a shora a při různorodé orientaci pracovních míst převažující směr osvětlení shora.
Koeficient denní osvětlenosti v je 0,5 – 2,0% podle charakteru činnosti
Stínící prvky před okny jsou namontovány ovladatelné žaluzie.

Sdružené osvětlení:
Při nedostatečném denním osvětlení je ve škole použito současné denní osvětlení a doplňující umělé osvětlení během dne. Umělé osvětlení je zajištěno předepsanými zářivkami umístěnými rovnoběžně k oknům.
Při stanovení hodnot sdruženého osvětlení se vychází z hodnot stávajícího denního osvětlení.
Osvětlení tabule je součástí celkového osvětlení.
Ochrana před oslněním:
Zařízení pro regulaci denního osvětlení – nainstalované ovladatelné před okenní žaluzie.

VI. Zásobování pitnou vodou

Zdroj:
- veřejný vodovod
Kvalita vody byla ověřena a prověřena na základě rozboru a byla schválena. Potvrzuje doklad o provedeném vyšetření kvality vody.
Kapacitní hlediska: - 25 l vody na den na 1 žáka

VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim

Způsob a četnost úklidu a čištění :

Denní úklid:
a)setření navlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem
b) za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech, kliky u dvěří a vstupních dveří

Týdenní, celkový:
- jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů, minimálně dvakrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby ihned
Pravidelně provádíme údržbu nuceného větrání nebo klimatizace a čištění vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele
manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace:
Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů jsou ukládány zvlášť a zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem.

VIII. Jiné

Provozní řád je vyvěšen ve vstupní hale školy a zároveň umístěn na webových stránkách školy www.zsvzahradach.cz.
Vypracovala: Mgr. Petra Illnerová, DiS.
Platný od 30.8.2016. Aktualizace srpen 2022.
Přehled nutných předpisů:
- § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
- § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
- 014/2005-25 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
- vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých